I. Úvodné ustanovenia a pojmy

Tieto podmienky používania popisujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní služieb na internetovej stránke robimzdreva.sk (ďalej ako „portál“). Prevádzkovateľ plní pomocou portálu úlohu sprostredkovateľa medzi používateľom (objednávateľom) a dodávateľom služieb a tovaru. Používateľom umožňuje dojednať s dodávateľom objednávku služieb a tovaru. Služba môže byť poskytovaná bezodplatne a za odplatu. Ak nie je uvedené inak, služby portálu sú poskytované bezodplatne.

Prevádzkovateľom portálu je Ing. Anton Zaujec, Viničná 21, Veľký Ďur 93534, IČO: 45903492, DIČ: 1082546113, zapísaný v ŽR Okresného úradu Levice, č. registra: 430-38662 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Používateľom portálu je fyzická alebo právnická osoba vstupujúca na portál a využívajúca služby poskytované prevádzkovateľom. Používateľmi portálu sú dodávatelia aj zákazníci hľadajúci služby a produkty.

Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby portálu na nájdenie služieb a výrobkov podľa svojich potrieb a na ďalšie činnosti súvisiace s dostupnými funkciami portálu.

Dodávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem poskytovať svoje služby a výrobky zákazníkom.

Zameranie portálu je sústredené na drevovýrobu, výrobu nábytku, výrobu a výrobky z dreva, súvisiace materiály, produkty a služby, drevoobrábacie stroje, prístroje a náradie, výrobné a spracovateľské postupy, návody, informácie a inšpirácie v danej téme.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a kvalitu služieb a výrobkov ponúkaných dodávateľom. Všetku zodpovednosť za riadne plnenie, kvalitu, čas dodania a prípadné reklamácie služieb a tovarov nesie dodávateľ. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, fotografií, videí a iných materiálov verejne dostupných na portály tretími stranami.

 

II. Používanie portálu

Portál umožňuje používateľom bezplatne sa registrovať podľa pravidiel uverejnených v týchto podmienkach používania a využívať dostupné služby a funkcie. Použitie niektorých služieb a funkcií môže byť obmedzené podľa aktuálneho cenníka. Ak nie je uvedené inak, je registrácia na portály bezodplatná.

Používateľ si môže pre registráciu vybrať jeden z dostupných používateľských profilov, podľa popisu dostupného pri výbere profilu, podľa toho, na aké účely chce portál využívať. Dostupnosť funkcií sa môže podľa vybraného používateľského profilu líšiť.

Ak prevádzkovateľ zaregistruje podozrivú aktivitu používateľa, je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť používateľovi registráciu a zablokovať vstup na portál. Podozrivou aktivitou sa rozumie napríklad jedna alebo viacnásobná registrácia za účelom kompromitácie portálu a iných zákazníckych účtov, alebo iná aktivita napádajúca osobné slobody a bezpečnosť používateľov portálu. Podozrivou aktivitou sa tiež rozumie aktivita, ktorá sa nezlučuje so zameraním portálu a zameranie portálu nerešpektuje.

Používanie portálu bez registrácie za účelom prezerania služieb, ponúk, výrobkov a iných materiálov je bezodplatná.

Používatelia nemajú právny nárok na registráciu a používanie portálu.

 

III. Práva a povinnosti dodávateľov služieb a výrobkov

Dodávateľ je oprávnený pomocou portálu uverejňovať svoje služby a výrobky, ktoré súvisia so zameraním portálu. Môže prijímať a reagovať na dopyty používateľov a po dohode ponúkať svoje produkty a služby súvisiace so zameraním portálu. Je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dobrého mena prevádzkovateľa. Dodávateľ nie je oprávnený využívať akékoľvek prostriedky na získanie vlastného prospechu a výhody pred ostatnými používateľmi.

Dodávateľ je povinný uvádzať potrebné údaje, ktoré môžu mať vplyv na dodanie služby alebo výrobku. Informácie musia byť pravdivé a musia sa týkať výhradne dodávateľa služieb a výrobkov.

Dodávateľ je povinný poskytovať pravdivé informácie pre účely registrácie na portáli a aj v priebehu jeho využívania. Dodávateľ je povinný svoje informácie aktualizovať a tiež uverejňovať aktuálne informácie o jeho službách a výrobkoch. Tiež je povinný informovať prevádzkovateľa pri zmene fakturačných údajov pri využívaní služieb za odplatu.

Dodávateľ zodpovedá za rozsah a kvalitu služieb a výrobkov poskytnutých zákazníkovi. Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré zákazníkom pri dodaní služby a výrobkov spôsobí.

Dodávateľ zodpovedá za to, že nebude uverejňovať služby a výrobky s urážlivým, vulgárnym, výhražným, protizákonným, pornografickým a nemorálnym obsahom.

Dodávateľ je oprávnený sám určovať výšku odplaty za ním poskytované služby a výrobky.

Dodávateľ nie je oprávnený spracovávať osobné údaje používateľov, získané prostredníctvom portálu na iné účely, ako poskytnutie služieb a predaj výrobkov súvisiacich so zameraním portálu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť voči dodávateľovi, za riadne a včasné uhradenie ním poskytnutých služieb a dodaných výrobkov zákazníkovi.

Dodávateľ súhlasí zo zasielaním informácií a obchodných ponúk prevádzkovateľa v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

Dodávateľ súhlasí s archiváciou ním poskytnutých dát, na účely zabezpečenia funkčnosti a dostupnosti služieb portálu.

Dodávateľ je povinný použiť vo svojich ponukách a výrobkoch textové také podklady, fotografie, videá a iné materiály, pri ktorých je vlastníkom autorských alebo iných práv k duševnému vlastníctvu, alebo pri ktorých má oprávnenie od autora či vlastníka práv na ich použitie a šírenie prostredníctvom portálu, alebo súhlas dotknutých osôb na takéto šírenie.

Dodávateľ musí vziať na vedomie, že používatelia portálu v postavení zákazníkov aj dodávateľov sú väčšinou v postavení spotrebiteľa a že na právny vzťah vyplývajúci z uzavretej zmluvy použijú predpisy o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

IV. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je oprávnený dopytovať uskutočnenie služieb alebo dodanie výrobkov podľa svojich potrieb. Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom a tiež samotné uskutočnenie služieb sa deje výhradne prostredníctvom vzájomného kontaktu zákazníka a dodávateľa.

Zákazník je povinný poskytovať pravdivé informácie, podklady a súčinnosť pre účel riadneho poskytnutia a dodania služieb a výrobkov od dodávateľa.

Zákazník je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dobrého mena prevádzkovateľa. Zákazník nie je oprávnený využívať akékoľvek prostriedky na získanie vlastného prospechu a výhody pred ostatnými používateľmi.

Zákazník je oprávnený pomocou portálu uverejňovať svoje výrobky a výsledky práce, ktoré súvisia so zameraním portálu.

Zákazník nie je oprávnený spracovávať osobné údaje používateľov, získané prostredníctvom portálu na iné účely, ako poskytnutie služieb a predaj výrobkov súvisiacich so zameraním portálu.

Zákazník zodpovedá za to, že nebude uverejňovať výrobky a informácie s urážlivým, vulgárnym, výhražným, protizákonným, pornografickým a nemorálnym obsahom.

Zákazník súhlasí s archiváciou ním poskytnutých dát, na účely zabezpečenia funkčnosti a dostupnosti služieb portálu.

Zákazník je povinný použiť vo svojich ponukách a výrobkoch textové také podklady, fotografie, videá a iné materiály, pri ktorých je vlastníkom autorských alebo iných práv k duševnému vlastníctvu, alebo pri ktorých má oprávnenie od autora či vlastníka práv na ich použitie a šírenie prostredníctvom portálu, alebo súhlas dotknutých osôb na takéto šírenie.

 

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený údaje poskytnuté používateľom na portály zverejniť.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah vložený používateľmi na portál. Prevádzkovateľ však má právo dočasne alebo trvalo odstrániť akúkoľvek informáciu a obsah zverejnený používateľom na portáli, v prípade ak sa nezlučuje so zameraním portálu, ak má podozrenie o protiprávnom alebo nemorálnom charaktere informácie, alebo odmietnuť zverejnenie akejkoľvek informácie. Toto oprávnenie sa týka aj informácií a obsahu, ktorý nie je schopný poškodiť záujmy a dobré meno prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup používateľa na portál, v prípade porušenia podmienok stanovených v týchto pravidlách.

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby a funkcie portálu, aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľov, a tiež bez ich súhlasu ak táto zmena nie je porušením práv používateľov. Používatelia sú povinný sa oboznamovať s podmienkami používania portálu. Ak pokračujú v používaní portálu aj po vykonaných zmenách, berie sa to ako bezvýhradný súhlas so zmenami.

 

VI. Ochrana osobných údajov

Práva a povinnosti pre spracúvaní osobných údajov definujú osobitné podmienky v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.

Ak má používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných predpisov, je vzájomný vzťah prevádzkovateľa a používateľa spravovaný ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky. Ak používateľ nie je spotrebiteľom, sú otázky neupravené podmienkami používania upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Používateľ vyhlasuje, že jeho registrácia na portály je dobrovoľná a bola vykonaná slobodne a vážne, nebola urobená v tiesni alebo inak nevýhodných podmienkach.

Používateľ vyhlasuje, že údaje poskytnuté prevádzkovateľovi sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. V prípade zmeny údajov sú povinný informovať o tejto zmene prevádzkovateľa.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa: 20.1.2022